Onsdag, 11 december 2019
24. nov. 2015

Deltagere: Finn A. Sørensen, Karen Stubkjær, Henning Danielsen, Ellis Juul, Marie Andersen,

Niels Thomsen, Kirsten B. Jørgensen, Marianne Pedersen og Bruno Søndergaard

Fraværende med afbud: J.P. Christiansen

Referent: Bruno Søndergaard

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

Pkt. 2 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde

Godkendt og underskrevet

Pkt. 3 Gennemgang af sidste referat

Referatet blev gennemgået

Pkt. 4 Orientering fra formanden, herunder

Godkendelsesbrev fra provstiet

Grøn kirke

Kvartalsrapport

Sogneindsamling 2016

Skrivelse fra SKAT

Kort orientering fra menighedsmødet

Etc.

Revideret regnskab 2014 med tilhørende protokollat er behandlet på møde den 3.11.15 i

Provstiudvalget, hvor det blev godkendt. Rådet har på sit møde 24.11.15 behandlet emnet,

herunder provstiudvalgets bemærkninger, hvorefter referatet i beslutningsprotokollen nu

lægges i Dataarkivet.

Materiale vedr. ”Grøn kirke” blev udleveret. Gennemgåes på næste møde. Vi påbegynder

dog nu med at finde midler til urstyring i vore 2 kirker. Fremover retter vi os efter

Kirkeministeriets varmecirkulære.

Kvartalsrapporten blev gennemgået. Ingen kommentarer.

Sogneindsamlingen 2016 til fordel for Folkekirkens Nødhjælp bliver den 13.3.16. Forman-

den er indsamlingsleder i Haslund og Ølst sogne. Der søges indsamlere.Tilmelding til Finn

A. Sørensen.

I forbindelse med brev fra SKAT - fremsendt gennem provstiet – vil der for medlemmer af

menighedsrådet ske en justering af vederlaget i nedadgående retning.

Det offentlige menighedsmøde den 27.10.15 forløb godt.

Der udfærdiges en mangelliste vedr. den nye præstebolig. Denne mangelliste fremsendes til

arkitekten, provstiet og menighedsrådet med krav om, at de fejl, vi har påberåbt i længere

tid bliver rettet NU.

Der indkøbes som tidligere julegaver til det ved kirkerne ansatte personale og til enkelte

samarbejdspartnere. Finn drager omsorg her for.

Der er 25.11.15 formandsmøde vedr. ”Menighedsråd på jeres måde”. Der vil bl.a. blive drøf-

tet samarbejde på tværs af sognene.

Pkt. 5 Orientering fra præsten

TODO-liste-opdatering

TODO-listen blev gennemgået og tilrettet. Der kommer en ny fra Finn.

Der vil 29.11. og 2.12.15 blive foranstaltet en særlig ”kollektindsamling” til en familie i

Congo.

I forbindelse med undervisning betaler Skolevæsenet for konfirmanders kørsel her til

Haslund.

Pkt. 6 Orientering fra kassereren

Tjenstligt forhindret

Pkt. 7 Orientering fra kontaktperson

Orientering fra formiddagsmøde den 24.11.15

Der blev bl.a. drøftet APV-opfølgning, budgetter og kommende arrangementer.

Pkt. 8 Orientering fra kirkeværger

Kirkeværgen i Ølst orienterede om brudetæppet, der nu efter renovering er kommet retur.

Pkt. 9 Eventuelt

Medarbejderrepræsentanten i rådet, graver Niels Thomsen, ophører med denne funktion.

Det har endnu ikke været muligt at få tilsagn fra en anden medarbejder.

Næste møde: onsdag den 3. februar 2016