Torsdag, 12 december 2019
3. februar 2016
Deltagere: Finn A. Sørensen, Anne Hanson,  Henning Danielsen, Ellis Juul, Marie Andersen, Marianne Pedersen, J.P. Christiansen og Bruno Søndergaard
Fraværende med afbud: Kirsten B. Jørgensen
Referent: Bruno Søndergaard

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
Pkt. 2 Godkendelse og underskrivelse  af referat fra sidste rådsmøde
Godkendt og underskrevet
Pkt. 3 Gennemgang af sidste referat
Referatet blev gennemgået
Pkt. 4 Orientering fra formanden, herunder
Hvad er sket siden sidst
Grøn kirke
Sogneindsamling 2016
Kort orientering om den nye præstebolig
Ansøge fonde om udvidelse af vort orgel i Haslund
Lys i Ølst Kirke
Valg 2016
Førstehjælpskursus
Møde i provstiet
m.v.
Der forelå en tak fra Aflastnings- og Vågetjenesten i Randers for hjælpen via kollektindsamling, og en indbydelse til årsmødet den 9.3.16. Der er set på de nye tiltag i Nr. Borup Kirke vedr. grøn kirke. Vedr. betaling er der en særlig pulje på kr. 30.000. Der arb. videre med emnet.
Sogneindsamling den 13.3.16 til fordel for Folkekirkens Nødhjælp.
Vi forsøger at skaffe indsamlere.
Der er meget varmt om sommeren i den nye præstebolig . J.P. ser på udgiften vedr. evt. solfilter.
Det udsættes vedr. fondsansøgningen.
Der skal af brand sikkerhedsmæssige grunde indkøbes nye lysestager til Ølst Kirke. Finn S. taler med graver Niels T. om indhentelse af 2 tilbud.
I forbindelse med valg til nyt menighedsråd arrangeres der orienterings- og opstillingsmøde den 13.9.16. Finn S. er formand for valgudvalget. Henning D. og Marianne P. blev valgt til valgudvalget.
Førstehjælpskurset med deltagelse af max. 16 personer afvikles over 2 aftener – 2 x 3 timer – den 6. og  13.4.16. Bruno  S. står for det praktiske med gennemførelse af kurset.
Sagen vedr. flytning af privat ridebane ved Ølst Kirke har været drøftet med provstiet, da der foreligger en Exner-fredning fra 1952.
Sagen er sendt til stiftet og fredningsmyndighederne.
Der blev på rådsmødet oplyst, at Niels Thomsen er graver ved Haslund og Ølst Kirke med dagligt ansvar for Ølst Kirkegård.
Jette Mørk er gravermedhjælper med daglig ansvar for Haslund Kirkegård. Den faste kontortid er afskaffet.
Aktivitetsudvalget ser på indhold af sogneturen, som afvikles den 26.5.16.
Pkt. 5 Orientering fra præsten
Anne Hanson har ordet
I forbindelse med aktivitetsudvalgets planlægning af gudstjenester skal kirkesangeren og organisten have besked snarest.
Anne H. skriver til Finn S. om diverse ændringer i vor hjemmeside.
Pkt. 6 Orientering fra kassereren
Kvartalsrapport og årsbudget, forklaring og gennemgang
Det såkaldte FLØS-program bliver erstattet med et nyt pr. 1.4.16.
Regnskabet vedr. den nye præstebolig er ved at være tilendebragt.
Pkt. 7 Orientering fra kontaktperson
Ny ansættelseskontrakt
Orientering fra formands- og kontaktpersonsmøde
Der er oprettet ny ansættelseskontrakt for Jette Mørk. Ansættelsesperioden ændres til 15.2. – 15.12.
Der har været afholdt møde i provstiet vedr. ”Menighedsråd på jeres  måde” med deltagelse af Finn S. og Ellis Juul.
Via udvalgsarbejde vil der skulle arbejdes med specielt kirkegårdene og personalesiden. Der ligger ikke nogen forpligtelser som sådan for menighedsrådene efter afslutningen af  udvalgsarbejdet.
Pkt. 8 Orientering fra kirkeværger
Kort orientering om nabohøring i Ølst.
I forbindelse med problemstillingen omkring flytningen af den private ridebane  har der været afholdt et møde med Planteskolen Alperosen og menighedsrådet.
Afgørelse afventes nu fra fredningsmyndighederne.
Der er indhentet tilbud vedr. udgift på etablering af faldsikring i Haslund Kirkes tårn.
Pkt. 9 Eventuelt.
Ikke noget under dette punkt.
Næste møder:  8.3.16, 5.4.16 og 26.4.16 samt 31.5.16.