Onsdag, 11 december 2019
8. marts 2016

Deltagere: Finn A. Sørensen, Anne Hanson, Ellis Juul, Marie Andersen, Marianne Pedersen, J.P. Christiansen, Kirsten B. Jørgensen og Bruno Søndergaard

Fraværende med afbud: Henning Danielsen

Referent: Bruno Søndergaard

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

Pkt. 2 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste rådsmøde
Godkendt og underskrevet

Pkt. 3 Gennemgang af sidste referat
Referatet blev gennemgået

Pkt. 4 Orientering fra formanden, herunder

Hvad er sket siden sidst
Årsmødet
Håbløst træ
Hjemmeside
Grunde
Kort orientering om møde med fredningsmyndighederne i Ølst
M.v. Alt det jeg har glemt

Sogneaftenen i Haslund Sognegård omkring flygtningeproblematikken forløb godt.
Formanden deltager i årsmødet på Nyborg Strand den 10.-12.6.16.
Der er startet op med fældning af ”farlige” træer i den gamle præstegårdshave.
Hjemmesiden bliver opdateret.
Der er nu solgt en af de 3 byggegrunde
.
Fredningsmyndighederne besigtigede forholdene i Ølst den 1.3.16. Med hensyn til den
planlagte flytning af ridebanen bliver det som ønsket af Planteskolen Alperosen. Vedr .
planteskolens drivhuse m.v. afventes en afgørelse fra fredningsmyndighederne.

Emnet lys – uden stearin - i Ølst Kirkes bænke afventer en nærmere afklaring.Indtil da
er der forbud mod at bruge de nuværende stearinlys i stolerækkerne.
Der er 7.4.16 indledende budgetmøde for provstiets menighedsråd.
Der arbejdes på en ændring af urnegravstederne.
Indsamlingen 13.3.16 droppes i Haslund-Ølst pga for få indsamlere.

Pkt. 5 Orientering fra præsten

Anne Hanson oplyste, at det nye kirkeblad er på trapperne. Gudstjenesterne og arrangemen-
terne blev gennemgået.
Sogneturen er torsdag den 26.5.16 – Afgang kl. 11,00.
Anne H.´s sommerferie er fastsat til uge 30, 31 og 32.
Der skal udfærdiges en ny TO-DO-liste.
Et af arrangementerne i efteråret er en sangaften den 29.9.16 kl. 19,00 med Poul Smedegaard Andersen.
Aftenen er også tilrettelagt som en quizaften.
Den 27.10.16 kl. 19,00 kommer Flemming Solberg og fortæller om arbejdet som arrestforvarer gennem
mange år.

Pkt. 6 Orientering fra kassereren

Gennemgang af årsregnskabet og godkendelse af dette.

Udfærdiget opgørelse til provstiet over forventet restforbrug vedr. den nye præstebolig og
byggegrundene.
Lønningerne i det kirkelige regi er godkendt af provstiet, som også forventes at godkende
regnskabet for 2015.
Regnskabet for 2015 blev enstemmigt godkendt på rådsmødet den 8.3.16 og underskrevet.
Revisionsprotokollatet til årsregnskabet 2015 blev forelagt på rådsmødet den 8.3.16 og
underskrevet af medlemmerne.

Pkt. 7 Orientering fra kontaktperson

Lukket møde


Pkt. 8 Orientering fra kirkeværger

Førstehjælpskursus
Tilretning af vedtægter
Pris på reservation af gravsteder.

Af hensyn til gangbesværede ønskes etableret flisegang/stenmel ved Ølst Kirke fra lågen til kirke-
døren. Der ses nærmere på emnet.

Vedr. førstehjælpskurset skal sagen drøftes nærmere med fa. Helpan ifm både sygdom og brand-
evakuering. Anne Hanson vender tilbage med oplysninger specielt vedr. opstået sygdom.

Oplæg til rettelser i kirkegårdsvedtægterne, herunder pris m.v. vedr. reservation af gravsteder,
skal behandles på næste rådsmøde.

Pkt. 9 Eventuelt - Ikke noget under dette punkt.


Næste møde: Tirsdag den 5. april 2016