Onsdag, 11 december 2019
5. april 2016

Deltagere: Finn A. Sørensen, Anne Hanson, Ellis Juul, Marie Andersen, Marianne Pedersen, J.P. Christiansen,

Kirsten B. Jørgensen og Bruno Søndergaard samt Henning Danielsen

Referent: Bruno Søndergaard

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

Pkt. 2 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste rådsmøde

Godkendt og underskrevet

Pkt. 3 Gennemgang af sidste referat

Referatet blev gennemgået

Pkt. 4 Orientering fra formanden, herunder

Hvad er sket siden sidst

Hvad er der af aktiviteter inden næste gang

TODO-liste

Grunde

Vanskeligt træ

Hvad har vi af ønsker i 2017?

M.v.: Alt det jeg har glemt

Ellis Juul og Marie Andersen er vagter på p-pladsen ifm konfirmationen bededag.

Gudstjenesterne 7.4., 30.4. og 16.5. blev gennemgået i lighed med sogneturen 26.5.16.

Der er solgt en af de 3 byggegrunde.

Der er fældet 2 store farlige træer vest for sognegården.

Der er et budgetønske for 2017 om fliser til forbedring af adgangsforholdene til Ølst Kirke.

Der skal afholdes kirkesyn inden næste møde.

Forflytning af kister skal undersøges nærmere.

Der er snarest 1 års afleveringssyn vedr. den nye præstebolig. Det samlede byggeudvalg

deltager.

Der afholdes den 13.9.16 Orienterings- og opstillingsmøde til det nye menighedsråd, som

tiltræder 1.12.2016.

Pkt. 5 Orientering fra præsten

Der vil blive opført et brændeskur ved den nye præstebolig.

Der er meget varmt fra de store vinduespartier i præsteboligen, hvorfor der forsøges at finde

en løsning - evt. valg af markise.

Pkt. 6 Orientering fra kassereren

Gennemgang af økonomien.

Kvartalsrapporten blev gennemgået. Økonomien ser rimelig ud.

Kvartalsbeløbet til it m.v. til de rådsmedlemmer, som ikke får honorar, skal undersøges

nærmere.

Pkt. 7 Orientering fra kontaktperson

Ferieplanlægningen blev gennemgået. Der er særlige forhold i uge 30, da alle har ferie,

men det ser ud til at blive løst.

Pkt. 8 Orientering fra kirkeværger

Førstehjælpskursus

Tilretning af vedtægter

Pris på reservation af gravsteder

Førstehjælpskurset udsættes til efteråret – TrygFonden, Dansk Røde Kors og evt. andre

udbydere.

Vedtægterne skal gennemgåes , og der skal samtidig indføjes mulighed for reservation af

gravsted.

Der blev besluttet, at der ved reservationer skal oprettes et gravstedsbrev, og der skal årligt

betales 400 kr. for ren- og vedligeholdelse af det reserverede gravsted.

Pkt. 9 Eventuelt

Formanden vil forsøge at udfærdige en huskeliste over såkaldte hængepartier.

NÆSTE MØDE: TIRSDAG DEN 3. MAJ 2016

P.S. Der bedes til næste møde medbragt det tidligere udleverede materiale vedr.

Ordensregler og vedtægter for Haslund og Ølst Kirkegård