Mandag, 09 december 2019
3. maj 2016

DELTAGERE: Finn A. Sørensen, Anne Hanson, Ellis Juul, Marie Andersen, Marianne Pedersen,

Henning Danielsen, Kirsten B. Jørgensen, J.P. Christiansen og Bruno Søndergaard (Ref.)

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

Pkt. 2 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste rådsmøde

Godkendt og underskrevet

Pkt. 3 Gennemgang af sidste referat

Referatet blev gennemgået

Pkt. 4 Orientering fra formanden, herunder

Hvad er sket siden sidst

TODO-liste

Hvad har vi af ønsker i 2017

Kirkesyn

Møllevangsvej 35

MV

Niels Thomsen tager billeder ved friluftsgudstjenesten 16.5.16. Marie A. og Bruno uddeler

”Program”.

Sogneturen den 26.5. blev gennemgået i lighed med gudstjenesterne med kirkegårdsrund-

visning i henholdsvis Ølst den 26.6. og Haslund den 21.8.

Der ” efterlyses” aktører til konfirmandernes rollespil den 23.9.16.

Vedr. budget 2017 ønskes en fortsættelse af hækprojektet på Haslund Kirkegård og en

forlængelse af flisegangen op til kirkedøren samt fliser til forbedring af adgangsforholdene

til Ølst Kirke.

Der er berammet kirkesyn til den 10.5.16.

Der foreligger en mail vedr. konfirmationer og skellet nord for graverbygningen fra beboer-

ne på Møllevangsvej 35.

Vedr. konfirmationerne ønskes overvejet ændring af datoen til en anden dag end Store

Bededag. Tidspunktet er fastsat for 2017 og 2018. Der vil endvidere kunne blive et problem

såfremt tidspunktet ændres, da festlokaler m.v. kan være bestilt.

Vedr. skellene blev det besluttet, at hegnet bliver stående som det er nu 40 cm inde på de

kirkelige arealer.

Der er ved at blive udarbejdet en ny hjemmeside.

Stilling som vikar for præsten er fra stiftet opslået 10.5.16 med frist til den 30.5.16.

Anne Hanson går på barsel den 8.8.16.

Kirkens Korshær fejrer 90 års jubilæum den 1.6.16.

Menighedsrådets studietur er fastsat til den 11.9.16.

Der er 1 års gennemgang (Afleveringsforretning) den 13.5.16 vedr. den nye præstebolig.

Arkitektfirmaet noterer mangelliste og med en frist for udbedring.

Marie Andersen retter henvendelse til gørtleren i Gjern, som kommer og kigger på en

ændring af lysene ved bænkene i Ølst Kirke.

Der igangsættes et malerarbejde på Haslund Sognegård.

Der skal bygges et brændeskur ved den nye præstebolig, og diverse bede bliver anlagt nu.

Der skal drøftes opsætning af vestlige markiser ved den nye præstebolig.

Pkt. 5 Lukket møde

Pkt. 6 Orientering fra præsten

Anne Hanson holder ferie 17.5.-23.5., 17.6.-25.6. og 25.7.-7.8.16.

Pkt. 7 Orientering fra kassereren

Budget 2017

Der fremlægges ”faste” udgifter omkring driften samt anlægsønsker som anført ovenfor.

Pkt. 8 Orientering fra kontaktperson

Vikar betaling

Såfremt der skal være køleudstyr vedr. kister, vil sådant ikke kunne lade sig gøre i

Haslund-Ølst.

Pkt. 9 Orientering fra kirkeværger

Tilretning af vedtægter

Vedtægterne blev gennemgået vedr. smårettelser og afsnit omkring reservation af

gravsted. Renskrift vil finde sted efter graverens gennemsyn af rettelserne.

Pkt. 10 Eventuelt. Ikke noget under dette punkt.

Næste møde: Tirsdag den 31. maj 2016.