Onsdag, 11 december 2019
31. maj 2016

DELTAGERE: Finn A. Sørensen, Anne Hanson, Ellis Juul, Marie Andersen, Marianne Pedersen,

Henning Danielsen, Kirsten B. Jørgensen, J.P. Christiansen og Bruno Søndergaard (Ref.)

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

Pkt. 2 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste rådsmøde
Godkendt og underskrevet

Pkt. 3 Gennemgang af sidste referat
Referatet blev gennemgået

Pkt. 4 Orientering fra formanden, herunder

Hvad er sket siden sidst
Hvad sker indtil næste MR-møde
Kirkeblad-emner
Luthersk reformation 1517-2017
Valg fælles annoncering
Landsindsamling Kirkens Korshær
Voldsomme prisstigninger på gravsteder
Den jyske gørtler. Lys, forsølvning, oppudsning m.v.
Maling af vinduer i sognegården
Et års garanti på vores præstebolig
Synsforretning Haslund-Ølst
Afløser præst

Friluftsgudstjenesten 2. pinsedag forløb fint. Der ønskes gentagelse i 2017. Der overvejes brug af arealet bag graverhuset til fyraftensgudstjeneste, grundlovsdagsmøde m.v.
Sogneturen den 26.5.16 forløb ligeledes godt.
Den 26.6.16 er der ifm gudstjenesten i Ølst en efterfølgende kirkegårdsrundvisning ved graver Niels Thomsen og kirkeværge Marie Andersen.
Der er mulighed for, at barselsvikaren for Anne Hanson kan blive offentliggjort i kirkebladet, der distribueres ultimo august 2016.
Der er nedsat et udvalg i provstiet vedr ”Luthersk Reformation 1517-2017”. Emnet behandles i rådet næste gang.
Der annonceres i august fælles for alle menighedsråd i Randers Søndre Provsti i Din Avis og Randers Onsdag vedrørende menighedsrådsvalget i september 2016.
Der er landsindsamling til fordel for Kirkens Korshær den 27.11.16. Der bliver evt. foranstaltet indsamling i Haslund og Ølst sogne.
Der er i medierne omtalt store prisstigninger vedr. gravsteder, hvilket skal undersøges nærmere.
Der indkøbes nye lysestager til bænkene i Ølst Kirke, og der iværksættes polering af de kirkelige effekter her i sommeren 2016 i både Haslund og Ølst Kirke.
Der indhentes tilbud på udskiftning af stueetagens vinduer i Haslund Sognegård.
I forbindelse med 1 års-gennemgangen af den nye præstebolig blev der af arkitektfirmaet udfærdiget en mangelliste, hvilke mangler der p.t. arbejdes på at udbedre.
Kirkesynsforretningen den 10.5.16 blev gennemgået. Der etableres bl.a. en handicaprampe ved graverbygningen i Ølst. I Haslund fortsættes arbejdet med udskiftning af hække ved gravstederne.
Ansøgere til stillingen som barselsvikar for Anne Hanson vil blive gennemgået 9.6.16.

Pkt. 5 Orientering fra præsten

Fra Aktivitetsudvalget blev omtalt et musikalsk fællesarrangement den 23.3.17 i Haslund Kirke sammen med Vorup og Kristrup sogne.

Pkt. 6 Orientering fra kassereren

Budget 2017-forslag er indsendt til provstiet. Der indhentes tilbud på en ny plæneklipper til brug i Haslund. Den nuværende klipper ville skulle gennemgå en noget dyr reparation.

Pkt. 7 Orientering fra kontaktperson

Der er måske en løsning på vej for ”ansættelse”af en jobtilbudsperson.

Pkt. 8 Orientering fra kirkeværger

På Haslund Kirkegård forefindes 3 gravsteder, som iflg aftale ville skulle vedligeholdes af pårørende. Da dette ikke finder sted, skal indehaveren af gravstedet tilbydes, at kirkegår-
den overtager vedligeholdelsen mod betaling af den almindelige takst her for.
Der blev besluttet, at den administrerende graver retter henvendelse til de pågældende.

Pkt. 9 Eventuelt - Ikke noget under dette punkt.


Næste møde: Tirsdag den 28. juni 2016.