Torsdag, 12 december 2019
28. juni 2016

DELTAGERE: Finn A. Sørensen, Anne Hanson, Ellis Juul, Marie Andersen, Marianne Pedersen,

Henning Danielsen, J.P. Christiansen, Annemarie B. Ross og Bruno Søndergaard (Ref.)

Fraværende med afbud: Kirsten B. Jørgensen

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

Pkt. 2 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste rådsmøde

Godkendt og underskrevet

Pkt. 3 Gennemgang af sidste referat

Referatet blev gennemgået

Pkt. 4 Orientering fra formanden, herunder

Kort præsentation af Annemarie Birgitte Ross

Kort orientering fra Delegeretmøde i Nyborg

Hvad er sket siden sidst

Hvad sker indtil næste MR-møde

Kirkeblad

Valg fælles annoncering

Sognegårdens sokkel og handicap-adgang i Ølst

Et års garanti på ny præstebolig ?

Gave til Hanne Hjørlund

Afskedsreception Hanne Hjørlund ?

Valget - det praktiske

Tur

Ny telefontavle

Alt det jeg som sædvanlig har glemt

Formanden bød velkommen til konstitueret sognepræst Annemarie B. Ross, som tiltræder 8.8.16 ifm Anne Hansons barselsorlov. Annemarie Ross fortalte herefter lidt om sig selv.

Stemningen på Delegeretmødet var, at man fortsætter med den nuværende organisation med menighedsråd, provsti og konsulentbistanden (fx Poul J. Dybdal).

En forbedring af regnskabssystemet vil være særdeles ønskeligt.

Der har været afholdt årssyn med anlægsgartner Torben Mørk omkring præsteboligens haveanlæg

Kirkegårdsvandringen ved graver Niels Thomsen på Ølst Kirkegård efter gudstjenesten 26.6 forløb godt med stor interesse. Trappestenene ved indgangen til kirken i Ølst vil blive bedre faldsikret, så der bliver en tydelig markering af begge trin.

I Haslund er der efter gudstjenesten den 21.8.16 kirkegårdsvandring ved gravermedhjælper Jette Mørk.

Det nye kirkeblad fra sept. 2016 er ved at være klar.

Der annonceres i august fælles for alle menighedsråd i provstiet om orienterings- og opstillingsmødet den 13.9.16 vedr. det nye menighedsrådsvalg.

Haslund Sognegårds sokkel står lige foran en omgang maling, og der etableres ved Ølstgraverbygningen en ”Handicap-rampe”.

Eet-årsgarantien vedr. den nye præstebolig kører med diverse emner til en løsning.

Afskedsgaven til provst Hanne Hjørlund vil blive en fællesgave fra alle menighedsråd i provstiet + her fra Haslund-Ølst Pastorat en speciel hilsen. Der vil være en pæn deltagelse her fra sognene til afskedsreceptionen.

Med hensyn til det ovenstående omkring menighedsrådsvalget er der nedsat et valgudvalg.

Studieturen den 11.9.16 for menighedsrådet og ansatte med ledsager blev drøftet.

Suppleanter med ledsager inviteres også.

Opdateret telefon-m.v.- fortegnelse blev udleveret.

Der vil ifm budgettet 2018 blive set nærmere på evt. vinduesudskiftning i vor sognegård.

Pkt. 5 Orientering fra præsten

Præsten har ordet Luthersk Reformation 1517-2017

Aktivitetsudvalget ser på emnet vedr. Luther-arrangement + et samarbejde i provstiregi.

Der ” efterlyses” frivillige aktører til konfirmandernes rollespil den 23.9.16.

Ifm kirkebryllup i Haslund og Ølst Kirke henstilles til gæsterne ikke at bruge ris, da fuglene kan blive kvalt.

Pkt. 6 Orientering fra kassereren

Ny plæneklipper

Ny løvsuger

Økonomien

Der er tilbud undervejs vedr. de anførte indkøb. Økonomien er god.

Pkt. 7 Orientering fra kontaktperson

Der skal udfærdiges brugsanvisninger på alt maskinel og værktøj samt kemikalier.

Pkt. 8 Orientering fra kirkeværger

Der blev vedtaget, at der oprettes grønne områder ved 2 segmenter med nedlagte

gravsteder på Haslund Kirkegård med fjernelse af de indvendige hække.

Der arbejdes fortsat med justeringer af ordensreglerne og vedtægterne på kirkegårdene.

Pkt. 9 Eventuelt – Ikke noget til dette punkt.

Næste møde: tirsdag den 30.8.16 evt. den 23.8.16.