Onsdag, 11 december 2019
23. august 2016

DELTAGERE: Finn A. Sørensen, Marie Andersen, Marianne Pedersen, Kirsten B. Jørgensen

Henning Danielsen, J.P. Christiansen, Annemarie B. Ross og Bruno Søndergaard (Ref.)

Fraværende med afbud: Ellis Juul

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

Pkt. 2 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste rådsmøde
Godkendt og underskrevet

Pkt. 3 Gennemgang af sidste referat
Referatet blev gennemgået

Pkt. 4 Orientering fra formanden, herunder

Konstituering af provst, indtil en ny er fundet
Hvad er sket siden sidst
Hvad sker indtil næste MR møde
Todo liste
Ferieafløser som graver
Ny plæneklipper og løvsuger
Budgetsamråd 6.9.16. Hvem kan deltage – max. 3 personer.
Valget det praktiske, herunder opstillingsmødet den 13.9.16 i
Haslund Sognegård.
Alt det jeg som sædvanlig har glemt.

Tjenestebolig skal klares af, inden en ny provst kan ansættes. Provsten i Syddjurs
Provsti er konstitueret i embedet.

Der har været deltagelse i provst Hanne Hjørlunds afskedsreception, og jubilæum
hos fa. Alperosen i Ølst.

Brændeskuret ved den nye præstebolig er ved at være klar, og sognegårdens sokkel
er blevet malet.
Indsættelse af barselsvikaren for Anne Hanson – Annemarie B. Ross - fandt sted den
21.8.16.

Handicaprampen ved graverbygningen i Ølst bliver etableret sammen .med fliserne
op til kirken.

Lukket møde.

Det er besluttet ud fra tilbud og service at købe ny plæneklipper og løvsuger hos maskin-
handlen i Askildrup.

J.P. Christiansen og Finn Sørensen deltager den 6.9.16 i budgetsamrådet om næste års
budgetmidler.

Orienterings- og opstillingsmødet den 13.9.16 vedr. nyt menighedsråd blev drøftet. Der
udarbejdes et oplæg. Bruno er mødedirigent.

Der foranstaltes en opdatering vedr. den nye præstebolig omkring forhold, der endnu
Ikke er bragt i orden.

Pkt. 5 Orientering fra præsten

Annemarie Ross takkede for indsættelsen.
Der er øvedag den 22.9.16 ifm konfirmandernes rollespil den 23.9.16
Der vil snarest blive afholdt et møde i aktivitetsudvalget.
Babysalmesang og andre kommende arrangementer blev omtalt.
Der vil blive aftalt ” kalendermøde” præst og graverne imellem.

Pkt. 6 Orientering fra kassereren
Afvikling af likviditetslån

Lånet er tilbagebetalt.

Pkt. 7 Orientering fra kirkeværger, herunder nr. på gravstederne.

Kapellet i Ølst bruges ikke til formålet, da det ikke er tilladt at bruge kapellet uden køl.
Emnet undersøges nærmere af Finn Sørensen og Marie Andersen.

Det blev besluttet, at vi fortsætter med skiltet ”Vedligeholdes af pårørende”. Endvidere
etableres synlige gravstedsnr. med farvebånd på skiltene.

Pkt. 8 Eventuelt

Ikke noget under dette punkt.


NÆSTE MØDE: Tirsdag den 27.9.16.