Onsdag, 11 december 2019
27. september 2016

DELTAGERE: Finn A. Sørensen, Marie Andersen, Ellis Juul, Kirsten B. Jørgensen

Henning Danielsen, Annemarie B. Ross og Bruno Søndergaard (Ref.)

Fraværende med afbud: Marianne Pedersen og J.P. Christiansen

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

Pkt. 2 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste rådsmøde

Godkendt og underskrevet

Pkt. 3 Opfølgning af referat fra 23.8.16

Der fandt en god gennemgang sted.

Pkt. 4 Orientering fra formanden, herunder

Hvad er sket siden sidst

Hvad sker indtil næste MR-møde

Fælles kontaktpersonmøde – LUKKET MØDE

TODO-listen

Budgetsamråd 6. sept.

Orienterings- og opstillingsmøde den 13.9.16

Administrationsleder tilknyttet Randers Søndre Provsti

Godkendelse af revisionsprotokollat

Alt det jeg som sædvanlig har glemt.

Høstgudstjeneste for børn forløb fint med en god deltagelse.

Den 29.9.16 er der quiz og fællessang v/ Poul Smedegaard Andersen i vor sognegård

Den 4.10.16 er der foredrag om forfatteren og salmedigteren Jakob Knudsen v/ biskop

Henrik Wigh-Poulsen i Kristrup Sognegård. Et fællesarrangement med Vorup, Kristrup

og Essenbæk-Virring- Årslev-Hørning sogne.

Der er høstgudstjeneste i Ølst Kirke og Haslund Kirke hhv den 2.10.16 og 9.10.16.

Lukket møde

TODO-listen blev gennemgået mht opgaverne omkring sammenkomsten i Haslund Sog-

negård den 29.9.16.

Ifm budgetsamrådet den 6.9.16 blev tidligere omtalt flisebelægning i Haslund og Ølst

drøftet. Stenmel kunne blive en anvendelig løsning – også i øvrigt andre steder.

Fristen for kandidatlisteindgivelse er udløbet, hvorfor det blev aftalevalg vedrørende nyt

menighedsråd. Arbejdet hermed er på plads.

Der er drøftelser omkring ansættelse af en administrationsleder tilknyttet provstiet.

REVISIONSPROTOKOLLATET BLEV GODKENDT OG UNDERSKREVET I MØDET 27.9.16.

Vedr. mangler m.v. ifm vor nye præstebolig blev der klokkerent meldt ud, at vi ønsker

svar. Hvor står vi p.t. ??? Hvad er fortsat ikke i orden, og hvornår bliver der en endelig

klarmelding, at nu er alt OK.

Pkt. 5 Orientering fra præsten

Annemarie Ross oplyste, at konfirmandernes rollespil den 23.9.16 forløb virkelig godt

med deltagelse af 5-600 konfirmander i skønne omgivelser.

Graveren, gravermedhjælperen og præsten har lige afholdt ” kalendermøde”. Der

skrives en ny liste, når der er aftalt noget omkring fx bryllup m.v. Inden dec. måned

afholdes der nyt møde.

Der er ringe tilslutning til babysalmesang, hvorfor der i stedet er arrangeret, at dag-

plejebørn med ”LEDSAGERE” kan komme i sognegården, hvor vor tidligere organist

Tine Bang står for det musikalske indslag. Det foregår hver torsdag.

Der er aftengudstjeneste i Haslund 13.10.16 med musik, og den 6.11.16 er der i begge

kirker Allehelgens gudstjeneste med musik hhv formiddag og aften.

Pkt. 6 Eventuelt

Finn Sørensen er ved at udarbejde en ny plan for området på Haslund Kirkegård med

de forholdsvis nye gravsteder. Grunden her til er en tiltagende utilfredshed med

udformningen – måske i stedet for en hæk have en granitstenkant. I første omgang

drøftes ny idé med vore 2 gravere, og til næste menighedsrådsmøde tages det op.

NÆSTE MØDE: Tirsdag den 25.10.16.