Onsdag, 11 december 2019
25. oktober 2016

DELTAGERE: Finn A. Sørensen, Marie Andersen, Ellis Juul, Kirsten B. Jørgensen Henning Danielsen, Annemarie B. Ross, Marianne Pedersen, J.P. Christiansen og Bruno Søndergaard (Referent).


Fraværende med afbud:

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

Pkt. 2 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste rådsmøde
Godkendt og underskrevet

Pkt. 3 Opfølgning på referat fra 27.9.16
Emnet vedligeholdelse ind- og udvendig vedr. den nye præste-
bolig skal afklares. Hvad gør man andre steder? Finn taler med
Landsforeningen af menighedsråd, og har et svar med til næste
ordinære menighedsrådsmøde.

Pkt. 4 Orientering fra formanden, herunder

Hvad er sket siden sidst
Hvad sker indtil næste MR-møde
Ansøgning fra julemærkehjemmet
Varmestyring
TODO-Liste
Alt det jeg som sædvanlig har glemt

Det sættes midlertidigt i bero mht yderligere ibrugtagning af det nye urnegrav-
stedsområde. Emnet tages op på næste rådsmøde, hvor Finn vil have et oplæg med.
Det var en god aften 29.9. med besøget af Poul Smedegaard Andersen i vor sogne-
gård, og ligeledes biskop Henrik Wigh-Poulsens foredrag den 4.10. i Kristrup Sogne-
gård.
Den 27.10. er der foredrag ved fhv. arrestforvarer Flemming Solberg, og 22.11. har vi
konstituering af det nye menighedsråd. Det bliver således uden deltagelse af
Marie Andersen og Marianne Pedersen, som begge udtræder af menighedsrådet.

Ansøgning om brug af vor sognegård som julemærkehjem blev ikke imødekommet.
Hjemmet i Hobro mangler plads. Finn skriver tilbage om uegnetheden. Der ville skulle
en meget stor investering til i givet fald.Hvad med præstekontoret og menighedsloka-
lerne i så fald???

Teknisk varmestyring i både Haslund og Ølst kirke er aktuelt på tale. Tilbud indhentes,
og Finn har et oplæg klar til næste ordinære møde, hvorefter provstiet skal på banen.
Det henstilles kraftigt til kirkens personale, at MAX-temperatur 18 grader skal overholdes
af hensyn til inventaret.

Der er p.t. høring om en større ændring vedr. busbetjeningen til Haslund. Rådet kan ikke
accepter den nye ordning.
Det blev besluttet ikke at imødekomme en henvendelse om åben kirke (Vejkirke).
TODO-Listen blev gennemgået mht de kommende arrangementer.
Denne TODO-liste vil løbende blive opdateret af Finn.
Det blev besluttet, at der ikke opkræves entré til Leonard Cohen-aftenen den 23.3.17

Pkt. 5 Orientering fra præsten

Der indkøbes malesæt til de mindre børn til brug under gudstjenesten.
Orkestervejens børnehave fik tilladelse til at låne sognegården 10.12.16 til juletræsfest
som normalt er henlagt til Johanneskirken, hvor lokalerne denne dag er optaget til
anden side. Børnehaven skal klare rengøring efter juletræsfesten.
Der er til Folkekirkens Nødhjælp indbetalt 685 kr, som var lagt i kirkebøsserne i Haslund
og Ølst Kirke.
Den 15.11.16 holder Annemarie Ross, Knud Wieland og Bodil Marie Ester møde om
december måneds aktiviteter.

Pkt. 6 Orientering fra kassereren

Økonomien er lidt stram.
Budget 2017 skal indsendes til provstiet. Budgettet blev godkendt i mødet 25.10.16.

Pkt. 7 Orientering fra kontaktperson
Lukket møde

Pkt. 8 Formanden har bedt om ordet.

Som ovenfor anført udtræder Marie og Marianne af menighedsrådet, hvorfor
Finn holdt en lille tale med tak for deres arbejde gennem årene.

Pkt. 9 Eventuelt

NÆSTE MØDE: TIRSDAG DEN 22.11.16 - Som anført bliver det et konstituerende møde vedr. det nye menighedsråd.