Onsdag, 11 december 2019
14. december 2016

Deltagere: Finn A. Sørensen, Kirsten B. Jørgensen, Henning Danielsen, J.P. Christiansen, Lone Hesselberg, Ebba B. Castberg og Bruno Søndergaard (Ref.)
Fraværende med afbud: Ellis Juul og Annemarie Ross

Pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Pkt. 2 – Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde
OK
Pkt. 3 - Opfølgning på konstituering fra 22.11.16.

Der skal udfærdiges noget nærmere omkring kirkegårdsudvalgets opgaver og
en eller anden form for manual i Haslund og Ølst, herunder regelsæt, såfremt begge gravere har forfald.

Pkt. 4 – Orientering fra formanden, herunder
De 10 bud
Hvad er sket siden sidst
TODO-liste
Lukket møde:

De 10 bud på det gode menighedsrådsmøde er bl.a., at dagsordenen skal følges,
sørge for et godt samarbejde, en god debatkultur, udvalgene skal køre godt, og
Klarhed omkring beslutninger til indførelse i protokollen.

Videoen vedr. Haslund Kirke optaget af Norddrone er optaget uden udgift fra rådet. Den kan ses på kirkens hjemmeside.

Der indløber mange ansøgninger om økonomisk støtte. Der er besluttet, at udover kollekten ydes støtte til Dansk Kirke i Udlandet, og betaling til de grønne
Pigespejdere for kirkebladsuddelingen.

TODO-listen blev gennemgået. Petit Four bestilles af formanden.

Pkt. 5 – Orientering fra præsten. – Afbud givet af formanden.

Pkt. 6 – Orientering fra kassereren
Økonomi, herunder møde hos provstiet.

Det fremgik ifm. mødet d.d. hos provstiet, at der skal være en klar adskillelse mellem drifts- og anlægssiden. Der vil hele tiden skulle ses på nødvendigheden
af udgifterne på driftssiden. Anlægssiden og større driftsudgifter skal normalt
over provstiets bord. I forbindelse med nyt møde med provstiet skal de særlige
forhold omkring den nye præstebolig og byggegrundene klarlægges ved en bilags-gennemgang.
Pkt. 7 – Orientering fra formanden
Hvad sker indtil næste møde
Hvilke opgaver skal vi give os i kast med
Opgaver vi skal have løst
Alt det jeg som sædvanlig har glemt.

Formanden vil til næste møde have en oversigtsplan klar med kolonner til de enkelte opgaver, godkendelse og udførelse samt ansvarlig for opgaven.

Da det ikke er tilladt at bruge kapellet i Ølst, som er uden køl, skriver Lone H.
herom til bedemandsforretningerne, at kapellet i Ølst ikke må bruges.

Pkt. 8 – Eventuelt -----

Næste møde: Tirsdag den 10. jan. 2017 kl. 19,00 i Haslund Sognegård, hvilket møde
spec. skal dreje sig om økonomi og fremtidige opgaver.