Mandag, 09 december 2019
31. januar 2017

Mødeindkaldelse og referat derfra.
Mødetidspunkt: Tirsdag den 31. januar 2017 kl. 19,00
Mødet forventes afsluttet: Mødet afsluttet: 22.10
Mødet afholdes: Haslund Sognegård

Deltagelse Valgte MR medlemmer.

Finn Arne Sørensen, Formand (FAS)
Henning Christian Danielsen Næstformand (HCD)
J. P. Christiansen, Kasserer (JP)
Bruno Søndergaard, Sekretær (BS)
Lone Hesselberg, Kirkeværge Haslund (LH)
Ellis Juul, Kontaktperson (EJ)
Ebba Benedicte Castberg, Kirkeværge Ølst (EC)
Kirsten Breum Jørgensen, (KBJ)

Sognepræst

Annemarie Birgitte Ross (AR)

Medarbejderrepræsentant
Ingen repræsentant

Afbud

Referent: Bruno Søndergaard

Dagsorden Referat

1: Godkendelse af dagsorden
OK

2: Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde
OK

3:Gennemgang af sidste referat
OK

4: Haslund-Ølst set fra helikopter (FAS) Brainstorming hjemme inden næste møde. Fx at diakoni kan være konfektarbejdet

5: Præsentation af ny form for referater (FAS)
Nærværende skema blev lagt frem og godkendt

6: Præsentation af nyt projektskema, som vi fremover vil følge. (FAS)
Skemaet blev godkendt. Sendes til rådsmedl.
I skemaet er bl.a. noteret færdiggørelse af den nye præstebolig – mangler og udestående med div håndværkere søges klarlagt.
2 tilbud indhentes vedr. hække på Haslund
Kirkegård. Hvor langt kan Ellengård og T. Mørk nå for 50.000 kr. inkl. moms
Skemaet indeholder også flisebelægning

7: Mødet med provstiet den 18. januar, hvad nu og hvordan kommer vi videre.
Se punkt 10.

8: Hvad sker der indtil næste MR møde
Sognetur mv drøftes i aktivitetsudvalget
Se i øvrigt oplysningerne i dette referat

9: TODO liste: (FAS)

Listen blev gennemgået.
Fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning:
Der udfærdiges en fælles indbydelse sammen med Haslund Beboer- og Grundejerforening.

10: Økonomisk redegørelse (JP)
Der skrives til provstiet om besparelser på driften.

Der kan henvises til skrivelse der er sendt til provstiet 1.2.2017 og tillige til rådsmedlemmerne.
Skrivelsen bliver indsat i beslutnings protokollen.

11: Orientering fra mødet den 31. januar med graver og gravermedhjælper
Udsat pga sygdom

12: Orientering fra præsten, (AR)
Hoppekirke i provstiet. Vi melder fra.
Salmebog som gave til konfirmanderne. Det undersøges hvorvidt der skal navn på eller ikke.
Kirkebøssen til Kirkens Korshær fra begge kirker 1.868 kr.
Det er OK med en vielse pinsedag

13: Orientering fra kirkeværger, (EC) + (LH)
Lone H. har talt med graveren om opringning vedr fornyelse af gravsted og follow-up med et brev.
Drøftes nærmere på næste møde.

14 Eventuelt + næste møde.
Der skal indkøbes udstyr til muldvarpebekæmpelse
Graveren har bekæmpelseskursus.
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp den 12.3.17 klares ikke i år pga manglende indsamlere.
Næstformanden oplyste, at der p.t. er 84 pct. folkekirkemedlemmer i Randers Søndre Provsti, og at procenten er faldende.

Næste møde: Tirsdag den 28. febr. 2017

Mødeindkaldelsen foretaget af
Finn Arne Sørensen